Dân Thủ đô sống trong không khí và nguồn nước ô nhiễm

Các ứng dụng đo thời tiết như Air Visual hay Pam Air, tất cả điểm quan trắc tại Hà Nội (ngày 12.11) có chất lượng không khí AQI ở trên mức 180 - mức màu đỏ.
Các ứng dụng đo thời tiết như Air Visual hay Pam Air, tất cả điểm quan trắc tại Hà Nội (ngày 12.11) có chất lượng không khí AQI ở trên mức 180 - mức màu đỏ.
Các ứng dụng đo thời tiết như Air Visual hay Pam Air, tất cả điểm quan trắc tại Hà Nội (ngày 12.11) có chất lượng không khí AQI ở trên mức 180 - mức màu đỏ.
Lên top