Dân sẽ coi đó là lời hứa, thưa Bộ trưởng Trần Hồng Hà