Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công bố biển sạch phải có căn cứ khoa học

Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà và các quan chức cùng tắm biển.
Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà và các quan chức cùng tắm biển.