"Con voi chui lọt lỗ kim" và niềm tin kỷ cương, niềm tin phép nước