Có chai nào của bạn bè mình không?

Ảnh: NLĐ
Ảnh: NLĐ