Chuyển đổi số sẽ tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách

Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long/LĐO
Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long/LĐO
Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long/LĐO
Lên top