Chủ tịch Phan Văn Mãi và cuộc livestream kỷ lục

Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ buổi livestream của Chủ tịch Phan Văn Mãi (Nguồn: Sở TTTT TPHCM)
Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ buổi livestream của Chủ tịch Phan Văn Mãi (Nguồn: Sở TTTT TPHCM)
Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ buổi livestream của Chủ tịch Phan Văn Mãi (Nguồn: Sở TTTT TPHCM)
Lên top