Chọn trí tuệ thay cho “hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, đồ đệ”