Choáng với việc chính quyền phường thu cả tiền quỹ lễ hội

Trong 9 loại quỹ mà người dân đóng, có cả quỹ Lễ hội Đình Gừng. Khoảng trống, không phải là không thu mà là đã thu, thu ngay cả khi Lễ hội này phải tạm dừng. Ảnh Q.P
Trong 9 loại quỹ mà người dân đóng, có cả quỹ Lễ hội Đình Gừng. Khoảng trống, không phải là không thu mà là đã thu, thu ngay cả khi Lễ hội này phải tạm dừng. Ảnh Q.P
Trong 9 loại quỹ mà người dân đóng, có cả quỹ Lễ hội Đình Gừng. Khoảng trống, không phải là không thu mà là đã thu, thu ngay cả khi Lễ hội này phải tạm dừng. Ảnh Q.P
Lên top