Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chấp nhận “thất bại” để “giải cứu” em Phạm Song Toàn

Một kết cục rất đau là phải chấp nhận để em Phạm Song Toàn chuyển trường.
Một kết cục rất đau là phải chấp nhận để em Phạm Song Toàn chuyển trường.