Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Câu trả lời của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.