Cát Linh - Hà Đông vẫn chình ình ra đó thì đã lại đến 34.000 tỉ tiền vay

Cát Linh- Hà Đông: 13,1km, 11 năm chưa hoàn thành, 3 nhiệm kỳ bộ trưởng, 8 lần lỗi hẹn. Tổng mức đầu tư từ 8.770 tỉ đã bị đội lên thành 18.001,6 tỉ
Cát Linh- Hà Đông: 13,1km, 11 năm chưa hoàn thành, 3 nhiệm kỳ bộ trưởng, 8 lần lỗi hẹn. Tổng mức đầu tư từ 8.770 tỉ đã bị đội lên thành 18.001,6 tỉ
Cát Linh- Hà Đông: 13,1km, 11 năm chưa hoàn thành, 3 nhiệm kỳ bộ trưởng, 8 lần lỗi hẹn. Tổng mức đầu tư từ 8.770 tỉ đã bị đội lên thành 18.001,6 tỉ
Lên top