Cần phải mất bao nhiêu thập kỷ để biết sáng kiến giao thông 2 tỷ có hữu dụng?