Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần điều chỉnh nhất - thái độ với dân