Cần chất lượng, không cần trọng điểm

Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: Internet
Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: Internet