Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Đừng là cuộc cách mạng dở dang

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.