Biểu tượng công lý: Vua Lý hay nữ thần công lý

Cuốn Hình thư trong tay vua Lý Thái Tông là một vật cụ thể, rất thiếu giá trị biểu tượng dù đây được thuyết minh là biểu tượng công lý.
Cuốn Hình thư trong tay vua Lý Thái Tông là một vật cụ thể, rất thiếu giá trị biểu tượng dù đây được thuyết minh là biểu tượng công lý.
Cuốn Hình thư trong tay vua Lý Thái Tông là một vật cụ thể, rất thiếu giá trị biểu tượng dù đây được thuyết minh là biểu tượng công lý.
Lên top