54.000 m2, 2.300 tỉ, và 10 năm lãng phí của một bảo tàng

Bảo tàng ngàn tỉ, 10 năm chưa hoàn thành, vắng như chùa bà Đanh, một biểu tượng cực điểm về sự lãng phí
Bảo tàng ngàn tỉ, 10 năm chưa hoàn thành, vắng như chùa bà Đanh, một biểu tượng cực điểm về sự lãng phí
Bảo tàng ngàn tỉ, 10 năm chưa hoàn thành, vắng như chùa bà Đanh, một biểu tượng cực điểm về sự lãng phí
Lên top