4 người, 7 tháng và 2.000 cuộc họp

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Sử Ngọc Anh.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Sử Ngọc Anh.