Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

17.000 tỉ đồng và lành mạnh hóa bộ máy hành chính