16 triệu USD đã đi đâu, 9.400 tỉ đã tiêu vào việc gì?

30 ngày nữa sẽ sang năm 2020, có bao nhiêu cử nhân tốt nghiệp có thể sử dụng ngoại ngữ như mục tiêu của đề án 9.400 tỉ đồng?
30 ngày nữa sẽ sang năm 2020, có bao nhiêu cử nhân tốt nghiệp có thể sử dụng ngoại ngữ như mục tiêu của đề án 9.400 tỉ đồng?
30 ngày nữa sẽ sang năm 2020, có bao nhiêu cử nhân tốt nghiệp có thể sử dụng ngoại ngữ như mục tiêu của đề án 9.400 tỉ đồng?
Lên top