Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

1,3 triệu “con tin chính sách”