1 tỉ USD, 2 bộ trưởng, 3 nhiệm kỳ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến