Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công bố công trình nghiên cứu:

Phát hiện ảnh hưởng của yếu tố di truyền đến chỉ số xương xốp