Sân chơi bình đẳng hơn

Cổ phần hóa không phải là tư nhân hóa. Nguồn: internet.
Cổ phần hóa không phải là tư nhân hóa. Nguồn: internet.