Phát triển nền nông nghiệp Thủ đô trên nền tảng KH&CN

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sẽ là hướng phát triển mang tính bền vững cho doanh nghiệp.
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sẽ là hướng phát triển mang tính bền vững cho doanh nghiệp.