Kỳ tích của xã 135 đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Chăn nuôi bò quy mô hộ gia đình - một thế mạnh của xã Hữu Kiệm. Ảnh: Hồng Sơn
Chăn nuôi bò quy mô hộ gia đình - một thế mạnh của xã Hữu Kiệm. Ảnh: Hồng Sơn
Chăn nuôi bò quy mô hộ gia đình - một thế mạnh của xã Hữu Kiệm. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top