Không nới room tín dụng, lợi nhuận ngân hàng có “về đích”?

Các ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đặt ra.
Các ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đặt ra.
Các ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đặt ra.
Lên top