Gió lốc, sâu bệnh và “tiêu pin”, đang... bức tử cây tiêu Bình Phước

Hàng ngàn trụ tiêu ở huyện Bù Gia Mập đã bị lốc xoáy vặn đổ.  Ảnh: Đ.A
Hàng ngàn trụ tiêu ở huyện Bù Gia Mập đã bị lốc xoáy vặn đổ. Ảnh: Đ.A
Hàng ngàn trụ tiêu ở huyện Bù Gia Mập đã bị lốc xoáy vặn đổ. Ảnh: Đ.A