Cỏ độc vào Việt Nam: Cơ quan quản lý cần cấm ngay

Cirsium Arvense, tên tiếng Việt là cây Kế đồng, một loai cỏ độc gây hại cho môi trường. Ảnh: World of Flowering Plants.
Cirsium Arvense, tên tiếng Việt là cây Kế đồng, một loai cỏ độc gây hại cho môi trường. Ảnh: World of Flowering Plants.
Cirsium Arvense, tên tiếng Việt là cây Kế đồng, một loai cỏ độc gây hại cho môi trường. Ảnh: World of Flowering Plants.
Lên top