Cây chè B’Lao

Đồi chè B'lao. Ảnh: Báo Bình Định.
Đồi chè B'lao. Ảnh: Báo Bình Định.
Đồi chè B'lao. Ảnh: Báo Bình Định.