Bình Phước: Nông dân cần thận trọng với giống tiêu lạ

Người dân Bình Phước cần thận trọng với giống tiêu lạ.
Người dân Bình Phước cần thận trọng với giống tiêu lạ.
Người dân Bình Phước cần thận trọng với giống tiêu lạ.