Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Lo lắng nhiều về thiên tai, bão lũ