Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỷ luật, đồng tâm – Chúng ta nhất định thắng!