Triển lãm "Văn hoá soi đường cho quốc dân đi" trưng bày nhiều hiện vật quý

Hà Nội - Sáng 24.11, triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" đã chính thức diễn ra hướng đến chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước tham quan triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” trước khi bước vào Hội nghị.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước tham quan triển lãm “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” trước khi bước vào Hội nghị.
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” diễn ra tại Nhà Quốc hội (quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là hoạt động do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” diễn ra tại Nhà Quốc hội (quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là hoạt động do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các phần nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc…
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các phần nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc…
Triển lãm cũng khắc họa những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, triển lãm lựa chọn, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam.
Triển lãm cũng khắc họa những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, triển lãm lựa chọn, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam.
Triển lãm còn giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng, trong đó có Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, bản “Đề cương văn hóa” do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo đăng trên tạp chí Tiền Phong, cơ quan vận động Văn hóa mới thuộc Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam xuất bản ra ngày 10.11.1945.
Triển lãm còn giới thiệu các văn bản, Nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng, trong đó có Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, bản “Đề cương văn hóa” do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo đăng trên tạp chí Tiền Phong, cơ quan vận động Văn hóa mới thuộc Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam xuất bản ra ngày 10.11.1945.
5. Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5. Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham quan Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” vào sáng 24.11.
Các đại biểu tham quan Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” vào sáng 24.11.
Trước đó, ngày 16.11, triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” cũng đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Trước đó, ngày 16.11, triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” cũng đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Photo

Lên top