Vì trò, thầy vượt non cao...

Lớp 2 với 5 học sinh ở điểm trường bản Hà Xi - Hà Nê. Ảnh: HOÀNG MAI
Lớp 2 với 5 học sinh ở điểm trường bản Hà Xi - Hà Nê. Ảnh: HOÀNG MAI