Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao một đại kiện tướng lừng danh đột ngột “cởi giáp gác kiếm”?