Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Về Thổ Hà xem gà chọi nghìn đô