Quỳnh Đôi, phi thương nhưng… “rất phú”

Truyền thống hiếu học ở Quỳnh Đôi

Trước cổng đền thờ Hoàng Khánh ở Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.
Trước cổng đền thờ Hoàng Khánh ở Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.
Trước cổng đền thờ Hoàng Khánh ở Quỳnh Đôi. Ảnh: H.Thơ.
Lên top