Trầm luân với... cây trầm hương: Kỳ 2 - Bao giờ trầm hết trầm luân?

Trầm hương tại Bảo tàng Trầm hương Khánh Hòa.
Trầm hương tại Bảo tàng Trầm hương Khánh Hòa.
Trầm hương tại Bảo tàng Trầm hương Khánh Hòa.