Trầm luân với... cây trầm hương: Kỳ 2 - Bao giờ trầm hết trầm luân?

Trầm hương tại Bảo tàng Trầm hương Khánh Hòa.
Trầm hương tại Bảo tàng Trầm hương Khánh Hòa.