Tôi đi làm... “cò đất”

Môi giới bất động sản đang chào bán nền với khách.
Môi giới bất động sản đang chào bán nền với khách.
Môi giới bất động sản đang chào bán nền với khách.