Tôi đi làm... “cò đất”

Môi giới bất động sản đang chào bán nền với khách.
Môi giới bất động sản đang chào bán nền với khách.