Thợ sơn tràng đạp rừng săn lan

Để hái lan rừng, thợ săn lan phải buộc dây dừng vào thân cây để leo lên và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm ở trên cao.
Để hái lan rừng, thợ săn lan phải buộc dây dừng vào thân cây để leo lên và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm ở trên cao.
Để hái lan rừng, thợ săn lan phải buộc dây dừng vào thân cây để leo lên và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm ở trên cao.
Lên top