“Thần y” nơi xóm núi

Bà lang Lý Thị Chiến.
Bà lang Lý Thị Chiến.