CHỮA BỆNH BẰNG GIEO QUẺ, CÚNG BÁI:

“Thần y” công khai... khám chui

Chân dung ông lang tự phong Bần Tức Phú.
Chân dung ông lang tự phong Bần Tức Phú.