Tây Bắc, những gương mặt dung dị mà kiên cường

Nhiều hộ gia đình ở thôn Thiên Tuế thoát nghèo nhờ trồng cam canh
Nhiều hộ gia đình ở thôn Thiên Tuế thoát nghèo nhờ trồng cam canh
Nhiều hộ gia đình ở thôn Thiên Tuế thoát nghèo nhờ trồng cam canh
Lên top