Rừng trả nợ người

Cây gỗ lớn trong tán rừng của ông Ngọc.
Cây gỗ lớn trong tán rừng của ông Ngọc.