Rừng trả nợ người

Cây gỗ lớn trong tán rừng của ông Ngọc.
Cây gỗ lớn trong tán rừng của ông Ngọc.
Cây gỗ lớn trong tán rừng của ông Ngọc.