Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rừng trả nợ người

Cây gỗ lớn trong tán rừng của ông Ngọc.
Cây gỗ lớn trong tán rừng của ông Ngọc.