Rốn lũ Mường Bang - tự sự của vỏ trái đất...

Phía sau, bên phải cây cầu gẫy này là khe núi đã phun “vòi rồng” ra, bẻ gẫy cây cầu bê tông cốt thép ở Bản Khoáng.
Phía sau, bên phải cây cầu gẫy này là khe núi đã phun “vòi rồng” ra, bẻ gẫy cây cầu bê tông cốt thép ở Bản Khoáng.