Rối loạn giao thông dịp Tết - Kỳ 3:

Phí tăng cao, lưu thông không êm thuận