Ông Tây canh giữ đàn vọc ở Hòn Hèo: “Bó tay, tôi mệt lắm rồi”

Sylvio Lamarche: "bó tay"!.
Sylvio Lamarche: "bó tay"!.
Sylvio Lamarche: "bó tay"!.
Lên top