Ở Mường Hum, phụ nữ ngoài 98, đàn ông ngoài 40...

Ở Sín Chải phụ nữ là lao động chính (ảnh trái)
Ở Sín Chải phụ nữ là lao động chính (ảnh trái)
Ở Sín Chải phụ nữ là lao động chính (ảnh trái)